تولید محصولات پیش تنیده بتنی

تولید محصولات پیش تنیده بتنی

تولید محصولات پیش تنیده بتنی

با توجه به نیاز بسیاری از پروژه ها به استفاده از پی های عمیق و بهسازی خاک ساختگاه، یکی از مطمئن ترین شیوه ها استفاده از شمع کوبشی می باشد. با در نظرگرفتن مختصات جغرافیایی اغلب پروژه ها - محیط های خورنده و جنس سست خاک های نوار جنوبی و شمالی کشور- مزایای اجرایی و مهندسی استفاده از شمع های پیش تنیده سانتریفیوژ همچنین قیمت تمام شده پایین تر، شرایط رقابتی کم نظیری را برای بکارگیری آنها در پروژه های ذیل فراهم نموده است.  

. پایه پل ها بصورت پی عمیق و یا شمع ستون ها
. مخازن نفتی، گازی، تصفیه خانه ها ، آب و فاضلاب
. سازه های دریایی و اسکله ها
. فونداسیون تجهیزات در صنایع فولاد و نفت و گاز

. آب شیـرین کن ها
. پس کرانه ها
. کاهـش پتانسیل روانگـرایی
. سیسـتم ژئوترمال
. دیـوار بتنی آب بند

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی