مزایای شمع بتنی پیش تیده

مزایای شمع بتنی پیش تیده (سانتزیفیوژ)

مزایای شمع بتنی پیش تیده (سانتزیفیوژ)

مزایای شمع بتنی پیش تیده (سانتزیفیوژ)

50 سال دوام بدون پوششهای محافظتی و بدون تعمیرات
هزینه پاینتر از شمعهای فولادی و درجاریز
 بهترین گزینه برای مراقبت از محیط زیست
مقاومت کمانشی بالا و عدم ایجاد ترک در بدنه بواسطه بتن 70 و پیش تنیدگی 7 مگاپاسکالی
امکان اجرا در انواع خاکها و‌ بسترها
وزن پایین تر و کاهش آسیب در حمل و اجرا

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی