پروژه پتروشیمی بندر امام

 پروژه  پتروشیمی بندر امام

پروژه پتروشیمی بندر امام


نام پروژه:   پتروشیمی بندر امام
کارفرما: شرکت نوین مولد پارس
موضوع قرارداد: تامین و کوبش 120 قطعه شمع 12 متری 450 میلیمتر کلاس C
مدت قرارداد:120 روز
زمان قرارداد: 1395

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی