پروژه اسکله عامری بوشهر

پروژه  اسکله عامری بوشهر

پروژه اسکله عامری بوشهر


نام پروژه: اسکله عامری بوشهر
کارفرما: شرکت مکین دریا کیش
مشخصات شمع ها: 35 قطعه شمع 12 متری 450 میلیمتری کلاس C
                              25 قطعه شمع 12 متری 450 میلیمتری کلاس C
مدت قرارداد: 15 روز
زمان قراداد: 1397

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی