پروژه اسکله صیادی ابوخضیر شادگان

 پروژه اسکله صیادی ابوخضیر شادگان

پروژه اسکله صیادی ابوخضیر شادگان

نام پروژه: اسکله صیادی ابوخضیر شادگان
کارفرما: شرکت مکین دریا کیش
مشخصات شمع ها: 78 عدد 12 متری به قطر 450 میلیمتر کلاس C
مدت قرارداد: 15 روز

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی