پروژه ی تصفیه خانه های پنج شهر خوزستان

پروژه ی تصفیه خانه های پنج شهر خوزستان

پروژه ی تصفیه خانه های پنج شهر خوزستان

نام پروژه: تصفیه خانه های پنج شهر خوزستان
کارفرما: شرکت ژرف کار جم
مشخصات شمع ها: 1000 قطعه شمع 12 متری 450 میلیمتر کلاس C
مدت قرارداد:    18 ماه
زمان قرارداد: 1395

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی