خط مشی ایمنی، استراتژی و اهداف

استراتژی و اهداف

استراتژی و اهداف

اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺴﺘﺮ اروﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد:
۱- ﺗﻼش ، ﻫﻤﺖ و ﺗﻌﻬﺪ در ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ذی نفعان و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ، ﮐﺎرآﻣﺪ و بهنگام ﺑﻪ ﻧﻈﺮات و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
۲-  ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ﻣﺤﺼﻮﻻت  از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮاي دﻗﯿﻖ اﻟﺰاﻣﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
۳- اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد روش ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﻋﻠﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ پیش ﺗﻨﯿﺪه
۴- ﺗﻼش در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ - ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، ﻓﺮا ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺟﻬﺎﻧﯽ
۵- آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﺎن در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ
۶-  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻗﺪام ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪاوم ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور محیط ﮐﺎر (ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ)
۷- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻗﺪام ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪاوم به منظور ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ (ﺧﺎك و ﻫﻮا) و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ.

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی