معرفی شرکت بنیان گستر اروند

معرفی شرکت بنیان گستر اروند

معرفی شرکت بنیان گستر اروند

شرکت بنیان گسـتر اروند در ﺳﺎل ۱۳۹۱، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﺑﻬﺴﺎزي ﺧﺎك ﺑﺎ دورﻧﻤﺎي تأمین ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺻﺎدرات ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎدي ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮاي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ و ﺗﯿﺮ ﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده و ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، با بهره برداری از خط تولید ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷـﻤﻊ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻪ روش ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ (ﺳﺎﻧﺘﺮﯾـﻔﯿﻮژ) و ﺗﯿﺮﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮق (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آخرین اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي وزارت ﻧﯿﺮو) در سال ۱۳۹۴ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ روز دﻧﯿﺎ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اروﻧﺪ آغاز به کار ﻧﻤﻮد.ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮش“ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن” از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﺮﮐﺖ را دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﺘﻨﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺴﺐ  ﺳﻬﻢ  ﺣﺪاﮐﺜﺮي از  ﺑﺎزار  داﺧﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮده و درراﺳﺘﺎي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ، آﺧﺮﯾﻦ  وﯾﺮاﯾﺶ  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ISO 9001:2015 وISO 14001 :2015 و OHSAS 8001:2007 را به عنوان مدل اجرایی انتخاب نموده است.در این راستا سرمایه گزاران و مدیران شرکت به توسعه پایدار، تنوع محصولات و ارتقا کیفیت در تمامی کارخانه های تحت تملک و مدیریت شرکت پایبند می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی