پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی

پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی - گمرک خرمشهر

پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی - گمرک خرمشهر

پروژه احداث ساختمان مرجع دریایی - گمرک خرمشهر
کارفرما: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
مشاور: مهندسین مشاور ابنیه طراحان البرز
پیمانکار: شرکت بن دژ کاو
استفاده از شمع های سانتریفیوژ پیش تنیده بتنی کلاس C به قطر ۶۰۰ میلیمتر و طول ۱۲ متر

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی