اسکله شناور گردشگری رودخانه کارون

اسکله شناور گردشگری رودخانه کارون

اسکله شناور گردشگری رودخانه کارون

اسکله شناور گردشگری رودخانه کارون (اسکله شماره یک)
کارفرما اداره بنادر و دریانوردی خرمشهر
پیمانکار مکین دریا قشم
هر اسکله ۶ تا شمع ۲۴ متری قطر ۶۰ و ۵ تا شمع ۳۰ متری قطر ۶۰
طول هر اسکله ۳۰ متر عرض ۴ متر.

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی