شمع مایل

شمع مایل

شمع مایل

شمع‌هایی که با زاویه‌ای نسبت به راستای قائم کوبیده شده‌اند (عمدتا بین ۱۴ تا ۲۰ درجه)، با عنوان شمع‌های مایل (Batter Piles) شناخته می‌شوند. زمانی که به ظرفیت باربری جانبی بالاتری احتیاج باشد، از این نوع شمع‌ها در قالب گروه شمع استفاده می‌گردد. در واقع مزیت استفاده از این نوع شمع‌ها، حصول مقاومت بیشتر در برابر بارگذاری‌های جانبی (همچون زلزله) است. جهت کوبش شمع مایل، ابتدا قسمتی توسط حفاری چرخشی (Augering) پیش‌حفاری شده، در ادامه شمع در داخل گمانه قرار داده شده و تا عمق موردنظر کوبیده می‌شود.
شمع‌های مایل، وابسته به ماهیت اجرا، به دو دسته‌ی مختلف تقسیم‌بندی می‌گردند:
شمع‌های جابجایی و شمع‌های بدون جابجایی. شمع‌های کوبشی در دسته‌ی شمع‌های جابجایی قرار می‌گیرند، چرا که باعث جابجایی بخشی از خاک اطراف خود شده و متعاقبا باعث افزایش تراکم آن قسمت از خاک می‌شوند. شمع‌های بتنی و لوله‌ای با انتهای بسته، جزو دسته‌ی شمع‌های با جابجایی زیاد قرار می‌گیرند، در حالی که شمع‌های فولادی H شکل در زمان کوبش، خاک کمتری را جابجا کرده و به عنوان شمع‌های با جابجایی کم شناخته می‌شوند. در مقابل، شمع‌های درجاریز در دسته‌ی شمع‌های بدون جابجایی قرار می‌گیرند، به این دلیل که اجرای آنها تغییر بسیار ناچیزی در وضعیت تنش خاک اطراف موجب می‌شود.

منبع کتاب اصول مهندسی پی

فیلم کوبش شمع مایل

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی