کوبش شمع مایل

کوبش شمع مایل

کوبش شمع مایل

استفاده از شمعهای بتنی پیش تنیده سانتریفیوژ به صورت مایل در احداث اسکله

 

فیلمی از کوبش شمع مایل

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی