پروژه ساخت اسکله ۱۰۰۰ تنی بندر اروند کنار

پروژه ساخت اسکله ۱۰۰۰ تنی بندر اروند کنار

پروژه ساخت اسکله ۱۰۰۰ تنی بندر اروند کنار

پروژه ساخت اسکله ۱۰۰۰ تنی بندر اروند کنار
کارفرما: اداره بنادر و دریانوردی آبادان
پیمانکار: شرکت سازآب کیانپاد
تعداد شمع ارسال شده: ۷۴۸ قطعه
کلاس شمع: قطر ۶۰۰ میلیمتر
طول شمع:۱۲ متری

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی