پتروشیمی بندر امام

شمع کوبی جهت ساخت کنترل اتاق برق NF3